Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişinin özgeçmişi içerisinde yer alan adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, sağlık verileri, iş deneyimleri, din, ırk bilgileri, referansları ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.
Bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri İşleyen” olarak “Samer Sigorta Acenteliği Ltd. Şti.” tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


 
1.     Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
 
       - Kişisel verileriniz; sigortacılık mevzuatı başta olmak üzere, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında sigorta teklifleri, bireysel emeklilik sözleşmeleri, poliçe ve sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi, risk değerlendirmesi yapılabilmesi, sigorta satış ve pazarlama faaliyetleri, hasar ödeme ve asistans faaliyetleri başta olmak üzere sigorta şirketleri ve diğer iş ortaklarımız aracılığıyla sigorta sözleşmeleri kapsamında sizlere verilecek hizmetlerin yerine getirilmesi süreçlerinde sigorta primlerinin belirlenebilmesi, tahsilat yapılabilmesi, sigortacılık ve bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerinin, avantaj veya kampanyaların sunulabilmesi, bilgilendirme, tanıtım, pazarlama ve satış da dâhil olmak üzere her türlü iletişimin sağlanması ve bu amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem yapanın ya da yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen evrak saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi ve istatistiksel amaçlarla işlenecektir.
 
     - Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimize ait internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Eğitim, seminer, kurs, konferans vb. hizmetlerden yararlandığınız müddetçe, düzenlenen organizasyonlara katıldığınızda, web sitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde, SMS gönderilerinde toplanabilecek ve güncellenebilecektir.
 
     - Kişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, şirketimizin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ve şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçları dâhilinde işlenecektir.


 
2.     İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  
       - Toplanan kişisel verileriniz; belirtilen bu sebepler, amaçlar ve Kanun’da yer alan düzenlemeler çerçevesinde; şirketimiz tarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi sigortacılık ve sair mevzuat çerçevesinde; Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başta olmak üzere zorunlu raporlamaların hazırlanabilmesi amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara; reasürörlere, sigorta ve bireysel emeklilik şirketleri ve aracılarına, poliçe ve sözleşme taraflarına, doğrudan ve dolaylı yurtiçi ve yurtdışı topluluk şirketleri ve iştiraklerine, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlar ile destek hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ölçüde sigortacılık faaliyetinin yürütülebilmesi için hizmet alınan bilişim teknolojileri, aktüerya, ekspertiz şirketleri gibi özel kuruluşlara; sigortacılık hizmetlerimiz çerçevesinde fiyatlama, satış ve pazarlama işlemleri ile istatistiksel analizler yapmak üzere sigorta şirketlerine, şubelerimize ve diğer iştiraklerimize, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kanunen yetkili diğer kamu kurumları, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı firmalarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla, yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere yurtiçi ve yurtdışında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
aktarılabilecektir.


 
3.       Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 
        - Kişisel verileriniz, Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; şirketimiz çağrı merkezi, internet sitesi, dijital kanallar, poliçe ve sözleşme tarafları, aracılar ile bunların hizmet verdiği tüm kanallar, yurt içi/yurt dışı iştirakler, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar, sigorta ve bireysel emeklilik şirketleri, resmi kurumlar, yurt içi/yurt dışı bankalar ve diğer üçüncü kişiler aracılığıyla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir.
        - Sigorta poliçeleri ve emeklilik sözleşmelerinin taraflarına ait kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler; merkezimiz, internet uygulamalarımız ve çağrı merkezimiz aracılığı ile doğrudan doğruya sizlerden ve sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için kamu kurumları tarafından tarafımıza erişim yetkisi verilen veri tabanlarından derlenmektedir.
        - Kişisel verileriniz, şirketimizin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortam da dahil olmak üzere çeşitli toplama yöntemleri vasıtasıyla toplanabilmektedir.
        - Kişisel Verileriniz, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve sair mevzuat çerçevesinde sadece sigortacılık faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile ve bu amacın gerektirdiği yasal sürelerle sınırlı olarak işlenmektedir.


 
4.       Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize başvurarak, 
 
             - Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
             - Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
             - Kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, 
             - Kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü  kişileri bilme, 
             - Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmis¸ olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü  kişilere bildirilmesini isteme, 
             - Kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmis¸ olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü  kişilere bildirilmesini isteme,  
             - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
             - Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.
 
Kanunun 11.maddesince haklarınıza ilişkin kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik talebinizi şirketimizin [email protected]  adresli e-posta adresine, kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgilerinizi de eklemek suretiyle ıslak imzalı olarak iletebilir, ya da www.sigobi.com adresli internet sitemizde yer alan açık adresimize noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz.
 
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde şirketimiz tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin şirketimiz için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.